IPO - Sun4Energy
Sun4Energy logga

Viktig information

Informationen på denna del av bolagets webbplats är föremål för restriktioner och får inte lämnas, spridas eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller i någon del, till eller i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler, eller skulle kräva att ytterligare registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Vi ber dig därför ange vilket land du är bosatt i, respektive för närvarande befinner dig i, samt att därefter ta del av informationen på följande sida.

Viktig information

Informationen på denna del av webbplatsen för Sun4Energy Group AB (”bolaget”) är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia, ”USA”), Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser, och utgör inte ett erbjudande att sälja, eller ett erbjudande att köpa eller förvärva, aktier eller andra värdepapper i bolaget i USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion.

Värdepapper i bolaget som omnämns på denna webbplats (”Värdepapperna”) har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller utan tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i överenstämmelse med samtliga tillämpliga värdepapperslagar i varje delstat eller annan jurisdiktion i USA. Värdepapperna har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd, befinner sig eller är bosatt i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Det kommer inte lämnas något erbjudande till allmänheten i USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika att teckna eller förvärva Värdepapperna.

Åtkomst till informationen och dokumenten på följande webbsidor kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer kan tillåtas åtkomst till sådan information och sådana dokument. Samtliga personer bosatta utanför Sverige som önskar åtkomst till dokumenten på denna webbplats måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst av denna webbplats, eller kräver registrering eller godkännande av något förvärv av Värdepapper av dem. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats utanför Sverige. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Jag intygar därför att:

  1. Jag är bosatt och befinner mig utanför USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore och Sydafrika, och
  2. Jag är bosatt och befinner mig (a) i Sverige eller (b) utanför Sverige och varje jurisdiktion som omnämns under punkten (1) ovan och, under sådana omständigheter, är jag behörig att ta del av informationen och dokumenten på denna webbplats utan begränsning enligt lag och utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av bolaget.

Jag har läst, förstått och samtycker till att följa samtliga restriktioner som framgår ovan.

Informationen är tyvärr inte tillgänglig

Tyvärr är informationen på den begärda delen av hemsidan inte avsedd för personer som är bosatta eller fysiskt närvarande i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, Singapore eller USA. Du har inte uppfyllt detta villkor eller bekräftat den nödvändiga informationen. Du kan därför inte nå denna sida.

SUN4ENERGY GROUP AB – IPO 2021

Sun4Energy säljer och installerar solcellsanläggningar och elbilsladdare till privatpersoner, bostads- och hyresrättsföreningar, företag och kommuner. Bolaget sköter samtliga moment såsom design, sälj, installation, montering och driftsättning med interna resurser.

Bolaget genomför nu en spridningsemission om 14 MSEK i samband med en notering av bolagets aktier på NGM Nordic SME.

Sun4Energy står inför en expansiv och aggressiv tillväxtfas med ambitionen att genomföra två till tre förvärv årligen fram till 2025, förstärka organisationen med en ökad satsning på sälj- och grossistverksamhet samt digitala investeringar i syfte att underlätta för bolagets kunder. Bolagets mål är således att öka den nationella täckningen och bli ett snabbväxande solenergibolag i branscher som befinner sig i megatrend. Noteringen på NGM Nordic SME genererar en ökad kännedom av bolaget och dess produkter och tjänster samt en förmåga att skapa ytterligare möjligheter för vidare finansiering under pågående och framtida förvärvsresa. Därutöver uppnås en kvalitetsstämpel som är fördelaktig i relationer med kunder, samarbetspartners, leverantörer och andra intressenter.

Läs mer om Sun4Energy och erbjudandet

Teckna här

Erbjudandet i korthet

Högst antal emitterade aktier: 1 000 000
Erbjudandepris: 14 SEK per aktie
Emissionsvolym: 14,0 MSEK
Bolagsvärde: Cirka 47,5 MSEK före erbjudandet
Teckningsåtaganden: Erbjudandet omfattas till 50 procent, motsvarande 7,0 MSEK, av teckningsåtaganden
Lock-up: 100 procent av aktierna före erbjudandet
Minsta teckningspost: 400 aktier motsvarande 5 600 SEK
Anmälningsperiod: 5 november – 18 november 2021
Offentliggörande av utfall: Omkring den 22 november 2021
Likviddag: Omkring den 23 november 2021
Preliminär första dag för handel: 26 november 2021
Handelsplats: NGM Nordic SME
Kortnamn: SUN4

Disclaimer

Informationen på denna del av Sun4Energys webbplats är begränsad och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, offentliggöras, publiceras eller distribueras inom eller till USA, Australien, Kanada, Storbritannien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution skulle vara olaglig eller kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk lag. Vi beklagar den olägenhet detta kan medföra.