Kommuniké årsstämma i Sun4Energy Group AB den 18 maj 2022 - Sun4Energy
Sun4Energy logga

18 maj, 2022

Kommuniké årsstämma i Sun4Energy Group AB den 18 maj 2022

Årsstämma i Sun4Energy Group AB (“Bolaget”) ägde rum idag den 18 maj 2022 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Skjutbanevägen 11, Örebro. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda förslag. De huvudsakliga besluten fattade av stämman framgår nedan.

Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen såsom dessa intagits i årsredovisningen för 2021.

Vinstdisposition

Stämman beslutade att årets resultat ska överföras i ny räkning och att ingen utdelning för räkenskapsåret 2021 ska utgå.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

Arvode till styrelsen och revisorn

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, att det ska utgå ett arvode om ett prisbasbelopp, motsvarande 48 300 kronor till var och en av de ordinarie ledamöterna och 120 000 kronor till styrelsens ordförande. Styrelseledamot som även är anställd i Bolaget ska inte erhålla arvode.

Arvode till Bolagets revisionsbyrå ska utgå enligt av styrelsen godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av sex (6) ledamöter samt om omval av Mattias Leijon, Per Norrthon, Therese Grahn och Camilla Sundström. Mattias Thorsén och Fredrik Lagergren valdes in som nya ledamöter. Camilla Sundström omvaldes till styrelsens ordförande.

Revisionsbyrån Grant Thornton Sweden AB omvaldes som revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma med den auktoriserade revisorn Charlotta Åhlander Ekman som huvudansvarig revisor.

Beslut om inrättande av långsiktigt incitamentsprogram genom riktad nyemission av teckningsoptioner

Stämman beslutade att anta förslaget om införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram för Bolagets anställda på de villkor som framgick av kallelsen till årsstämman. Beslutet innefattade även beslut om emission av högst 250 000 teckningsoptioner av serie 2022/2025. Rätten att delta i incitamentsprogrammet ska tillkomma ledande befattningshavare och övriga anställda i Bolaget. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget. I det fall samtliga optioner utnyttjas innebär det en utspädning om högst cirka 4,92 procent av aktierna och rösterna baserat på antalet aktier vid tidpunkten för årsstämman 2022.

Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade att ändra bolagsordningen enligt förslaget i kallelsen. Syftet med ändringen är att Bolaget i framtiden endast ska kunna annonsera om att kallelse skett i Svenska Dagbladet.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler mot vederlag i form av kontant betalning och/eller med apportegendom och/eller kvittningsrätt i sådan utsträckning som från tid eller annan är tillåten enligt bolagsordningen. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter i Bolaget, anställda, m.fl. Emissionskurs och övriga emissionsvillkor ska vara marknadsmässiga.

Justeringsbemyndigande

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

Fri rådgivning och offert

Kontakta oss så tar vi fram en komplett offert och lösning anpassat efter ert hus och era behov. Vi utgår från hur mycket solenergi ert hustak kan producera samt hur nuvarande och framtida förbrukning ser ut. Offert och förslag får du givetvis helt utan kostnad!

Kontakta oss