Sun4Energy avser att notera sina aktier på NGM Nordic SME - Sun4Energy
Sun4Energy logga

8 oktober, 2021

Sun4Energy avser att notera sina aktier på NGM Nordic SME

Sun4Energy Group AB (publ) (”Sun4Energy” eller ”Bolaget”), ett tillväxtbolag inom solcellsanläggningar och elbilsladdare, offentliggör idag sin avsikt att genomföra en notering av sina aktier på NGM Nordic SME (”Noteringen”). I samband med Noteringen avser Bolaget att genomföra en nyemission av aktier (”Erbjudandet”) där emissionslikviden avses användas för att genomföra flera förvärv och andra tillväxtsatsningar.

Sun4Energy säljer och installerar solcellsanläggningar och elbilsladdare till privatpersoner, bostads- och hyresrättsföreningar, företag och kommuner. Bolaget sköter samtliga moment såsom design, sälj, installation, montering och driftsättning med interna resurser. Sun4Energy bidrar till ett hållbart och kostnadseffektivt energianvändande genom att förse kunder med sina produkter och tjänster som bidrar till den nödvändiga energiomställningen i samhället samtidigt som kundernas energikostnader minskas.

Under första halvåret 2021 hade Sun4Energy en omsättning om ca 20,9 MSEK med ett rörelseresultat om ca 1,0 MSEK (proforma).

Sun4Energy är i en expansiv och aggressiv tillväxtfas med ambitionen att genomföra två till tre förvärv årligen, förstärka organisationen med en ökad satsning på sälj- och grossistverksamhet samt digitala investeringar i syfte att underlätta för Bolagets kunder. Bolagets mål är således att öka den nationella täckningen och bli ett snabbväxande solenergibolag i branscher som befinner sig i megatrend. Den tilltänkta Noteringen på Nordic SME genererar en ökad kännedom av Bolaget och dess produkter och tjänster samt en förmåga att skapa ytterligare möjligheter för vidare finansiering under Bolagets förvärvsresa. Därutöver uppnås en kvalitetsstämpel som är fördelaktig i relationer med kunder, samarbetspartners, leverantörer och andra intressenter.

Mattias Leijon, grundare och VD, kommenterar:

Vår plan är att växa genom noga genomtänkta förvärv samt genom organisk tillväxt. Syftet med att snabbt öka vår geografiska täckning är att kunna teckna fördelaktiga avtal med rikstäckande kunder som ger oss möjlighet att erbjuda både installation och service över hela landet. Vi ser att en notering av Sun4Energys aktie kommer att stödja och möjliggöra en accelerering av denna tillväxtstrategi.

Sun4Energys styrkor
Megatrend inom hållbarhet

  • Bolaget agerar i en bransch som drivs av en megatrend inom hållbarhet – installationer av solcellsanläggningar och elbilsladdare till såväl privatpersoner såsom företag samt kommuner kommer att ha en kraftigt växande efterfrågan i flera år framöver.
  • Antalet nätanslutna solcellsanläggningar steg med nästan 22 000 stycken under 2020 och uppgick därmed till totalt 66 000 nätanslutna anläggningar i hela Sverige. Ökningen syntes även i den installerade effekten som uppgick till 1 090 MW – en ökning på cirka 56 procent sedan 2019. Svenska solcellsmarknaden värderades 2019 till en rekordnivå på 4 miljarder kronor.
  • Även marknaden för elbilar och därmed elbilsladdare har upplevt kraftig tillväxt – per augusti 2021 fanns det 256 473 laddbara personbilar i Sverige, en ökning med 83 procent på 12 månader.

Genomtänkt förvärvsstrategi

  • En genomtänkt förvärvsstrategi, som bygger på att konsolidera en fragmenterad bransch av mindre solcellsbolag, andra installatörsfirmor (specifikt takläggarfirmor), samt andra bolag som kan bidra med synergier, såsom bolag specialiserade på byggnation av solcellsparker och större entreprenader av laddstationer.
  • Förvärvade bolag ska addera synergier i form av kunskap eller geografisk täckning, samtidigt som kostnadssynergier uppnås genom relativt lägre administrationskostnader samt lägre  inköpskostnader genom högre volymer.
  • Bolaget har genomfört två förvärv under det senaste året och planerar fortsätta förvärva två till tre bolag per år fram till 2025. Bolaget anser att en noterad aktie kommer att möjliggöra en tilltagande förvärvstakt.

Erfaren ledning med track record

  • Bolagets ledning har en gedigen erfarenhet från att bygga upp bolag med ett starkt fokus på säljorganisationer, vilket kommer vara en nyckel för Bolagets framgång.
  • Bland annat har VD och grundare Mattias Leijon byggt upp och sålt elektrikerfirman Datel AB till Nasdaq Stockholm noterade Transtema, som idag har cirka 40 anställda och en omsättning på drygt 50 MSEK. Därtill har Bolagets andra medgrundare Mattias Thorsén i cirka 30 år byggt upp strategier för försäljning och utvecklat försäljningsorganisationer.
  • Styrelse, ledning och nyckelpersoner är engagerade i den långsiktiga utvecklingen och strategin av Bolaget och äger cirka 86 procent av Bolagets kapital och röster.

Rådgivare
Augment Partners AB är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med Noteringen och Erbjudandet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mattias Leijon, VD Sun4Energy Group AB leijon@sun4energy.se 070-522 60 01

Om Sun4Energy
Sun4Energy säljer och installerar solcellsanläggningar och elbilsladdare till privatpersoner, bostads- och hyresrättsföreningar, företag och kommuner. Bolaget sköter samtliga moment såsom design, sälj, installation, montering och driftsättning med interna resurser. Målet är att bidra med lösningar till kunden som påskyndar övergången till effektiva och fossilfria energilösningar. Sun4Energy finns representerade på flera orter och kan erbjuda sina tjänster i stora delar av Sverige med kontor i Stockholm, Örebro, Strömstad och Arvika. Koncernen har egna certifierade projektörer, elektriker och installatörer.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Sun4Energy eller någon annan, där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt. Erbjudandet riktat till allmänheten i Sverige och utvalda institutionella investerare sker endast genom det informationsmemorandum som Bolaget offentliggör.

Pressmeddelandet kan innehålla framåtriktade uttalanden som reflekterar Bolagets nuvarande syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Uttryck som exempelvis ”avser”, ”siktar på”, ”förväntar”, ”förutser”, ”kan”, ”uppskattar”, ”planerar”, ”beräknar” och andra uttryck som indikerar eller förutser framtida utveckling eller trender och som inte är baserade på historiska fakta. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och Bolaget lämnar inga garantier för att sådana uttalanden kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Bolaget ansvarar inte heller för den framtida riktigheten i informationen. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i värdepapper i Bolaget och pressmeddelandet utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering enligt US Securities Act från 1933, med ändringar (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera något värdepapper i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till någon jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Fri rådgivning och offert

Kontakta oss så tar vi fram en komplett offert och lösning anpassat efter ert hus och era behov. Vi utgår från hur mycket solenergi ert hustak kan producera samt hur nuvarande och framtida förbrukning ser ut. Offert och förslag får du givetvis helt utan kostnad!

Kontakta oss