Sun4Energy genomför en riktad emission av units om 5,5 MSEK - Sun4Energy
Sun4Energy logga

7 oktober, 2022

Sun4Energy genomför en riktad emission av units om 5,5 MSEK

Styrelsen i Sun4Energy Group AB (”Sun4Energy” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigandet från Sun4Energys årsstämma den 18 maj 2022, beslutat om en emission av 407 408 units, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO1, riktad till ett fåtal befintliga investerare i Bolaget och externa investerare (den ”Riktade emissionen”). Bolaget tillförs cirka 5,5 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna tillförs Bolaget ytterligare cirka 7,2 MSEK före transaktionskostnader. Emissionslikviden från den Riktade emissionen avses användas för att säkerställa rörelsekapitalet för fortsatt leverans av den stora orderstocken samt för fortsatta tillväxtsatsningar.

Styrelsen i Sun4Energy har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 18 maj 2022, beslutat om att genomföra den Riktade emissionen om 407 408 units (407 408 aktier och 407 408 teckningsoptioner av serie TO1). En unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO1. Teckningskursen i den Riktade emissionen uppgår till 13,50 SEK per unit (13,50 SEK per aktie). Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Teckningskursen i den Riktade emissionen har fastställts efter förhandlingar med investerare på armlängsavstånd och med beaktande av liknande transaktioner, och motsvarar den genomsnittliga volymviktade genomsnittskursen (VWAP) för Bolagets aktier på NGM Growth Market under perioden från och med den 23 september 2022 till och med den 6 oktober 2022, med en marknadsrabatt om cirka 14 procent. Styrelsen bedömer teckningskursen marknadsmässig. Den Riktade emissionen inbringar Bolaget cirka 5,5 MSEK före emissionskostnader.

Syftet med beslutet och skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att säkerställa att den mest tids- och kostnadseffektiva processen genomförs för att säkra rörelsekapital för fortsatt leverans av den stora orderstocken samt för den fortsatta utvecklingen av Bolaget med fokus på:

  1. finansiera utvecklingen av grossistverksamheten och möjliggöra ökad organisk tillväxt,
  2. finansiell flexibilitet för fortsatt utvärdering av lämpliga förvärv,
  3. lansering av elbilsladdningsaffären.

Styrelsen, tillika flera huvudägare i Sun4Energy, bedömer att en emission med företrädesrätt riskerar att inte bli fullt tecknad av befintliga ägare som innehar en stor andel av Bolagets aktier och att de tillkommande kostnaderna för en företrädesemission inte står i proportion till emissionens begränsade storlek. Bolagets styrelse har övervägt lånefinansiering som ett finansieringsalternativ, men mot bakgrund av att Bolaget värnar om att växa med en bibehållen lönsamhet, har sådant finansieringsalternativ uteslutits. Med hänsyn till ovan är det styrelsens samlade bedömning att skälen för att genomföra den Riktade emissionen överväger skälen som motiverar huvudregeln att emittera aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

I samband med den Riktade emissionen har styrelseledamöter och ledande befattningshavare åtagit sig att inte sälja några aktier i Sun4Energy under en period om sex (6) månader från dagen för styrelsens beslut om den Riktade emissionen, med sedvanliga undantag.

Vederlagsfria teckningsoptioner

I samband med den Riktade emissionen emitteras 407 408 teckningsoptioner av serie TO1. En (1) teckningsoption medför rätt att under perioden från och med 13 mars 2023 till och med 17 mars 2023 teckna en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs om 17,55 SEK per aktie, vilket motsvarar en ökning om 30 procent av teckningskursen i den Riktade emissionen. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna tillförs Bolaget cirka 7,2 MSEK före transaktionskostnader.

Aktier, aktiekapital och utspädning
Den Riktade emissionen innebär att antalet aktier i Sun4Energy ökar med 407 408, från 4 832 275 till 5 239 683 och att aktiekapitalet ökar med 65 185,28 SEK, från 773 164,00 SEK till 838 349,28 SEK. Den Riktade emissionen innebär vidare en utspädning för Sun4Energys befintliga aktieägare om cirka 7,8 procent. Fullt nyttjande av Teckningsoptionerna medför ytterligare en utspädning om cirka 7,2 procent. Totalt kan därmed utspädningen uppgå till maximalt 14,4 procent.

Rådgivare

Augment Partners AB agerar finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare till Sun4Energy i samband med den Riktade emissionen.

Fri rådgivning och offert

Kontakta oss så tar vi fram en komplett offert och lösning anpassat efter ert hus och era behov. Vi utgår från hur mycket solenergi ert hustak kan producera samt hur nuvarande och framtida förbrukning ser ut. Offert och förslag får du givetvis helt utan kostnad!

Kontakta oss