Sun4Energy Group AB offentliggör idag bolagets bokslutskommuniké för perioden januari-december 2022 - Sun4Energy
Sun4Energy logga

24 februari, 2023

Sun4Energy Group AB offentliggör idag bolagets bokslutskommuniké för perioden januari-december 2022

VD Per Norrthon kommenterar. Stark tillväxt med lönsamhet har stått i fokus för Sun4Energy under år 2022 och vi är nöjda med det vi har åstadkommit under året. Vi har som alla andra inom branschen haft att förhålla oss till en turbulent omvärld med krig i Europa, hög inflation, skenande elpriser samt fortsatta leveransproblem från Asien. Trots detta har vi lyckats navigera och leverera en kraftig ökning av omsättningen och nått vår målbild för den operativa lönsamheten.

Oktober – december 2022 (2021)
• Omsättning för perioden uppgick till 65,9 (18,2) MSEK
• Rörelseresultatet (EBIT) för perioden uppgick till -1,5 (0,3) MSEK
• Nettoresultat per aktie uppgick till -0,28 (0,07) SEK
• Kassaflödet från löpande verksamhet uppgår till 1,0 (-5,9) MSEK
• Periodens kassaflöde uppgick till 2,9 (7,9) MSEK

Januari–december 2022 (2021)
• Omsättning för perioden uppgick till 177,0 (47,6) MSEK
• Rörelseresultatet (EBIT) för perioden uppgick till -2,0 (-1,0) MSEK
• Nettoresultat per aktie uppgick till -0,38 (-0,19) SEK
• Kassaflödet från löpande verksamhet uppgår till -12,5 (-5,2) MSEK
• Periodens kassaflöde uppgick till -3,0 (8,2) MSEK
• Styrelsen föreslår ingen utdelning till aktieägarna

Väsentliga händelser under perioden
• Öppnar kontor i Göteborg
• Genomför emissionen på 5,5 MSEK med teckningsoptioner som kan generera ytterligare 7,2 MSEK
• Tecknar första avtalet inom affärsområdet Sun4Charge, en ny teknisk plattform för elbilsladdning
• Vinner tillsammans med Soliga kontrakt på solcellsanläggning värt 2,9 MSEK
• Anders Holst rekryteras som CFO med start i april 2023
• Meddelar utfall av teckning av incitamentsprogram för VD, ledningsgrupp och medarbetare
• Kompletterar sitt erbjudande med prenumeration av solcellsanläggningar
• Tecknar kontrakt på solcellspark på 8,8 MSEK

Väsentliga händelser efter perioden
• Öppnar kontor i Sjöbo
• Inleder fusion av dotterbolag, som ett led för koncernintern omstrukturering

Fri rådgivning och offert

Kontakta oss så tar vi fram en komplett offert och lösning anpassat efter ert hus och era behov. Vi utgår från hur mycket solenergi ert hustak kan producera samt hur nuvarande och framtida förbrukning ser ut. Offert och förslag får du givetvis helt utan kostnad!

Kontakta oss