Sun4Energy Group AB tillförs 5 MSEK genom riktad nyemission - Sun4Energy
Sun4Energy logga

22 mars, 2022

Sun4Energy Group AB tillförs 5 MSEK genom riktad nyemission

Styrelsen i Sun4Energy Group AB (”Sun4Energy” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigandet från Sun4Energys årsstämma den 15 juni 2021, beslutat om en riktad nyemission av 278 862 aktier till ett fåtal nya och befintliga investerare i Bolaget (”Nyemissionen”). Nyemissionen görs till en teckningskurs om 17,93 SEK per aktie och tillför Bolaget cirka 5,0 MSEK före emissionskostnader. Teckningskursen i Nyemissionen motsvarar teckningskursen för vederlagsaktierna i förvärvet av Atum Energi AB (”Atum Energi”). Emissionen genomförs för att kapitalisera på koncernens starka orderstock som efter förvärvet av Atum Energi totalt uppgår till cirka 60 MSEK.

Syftet med beslutet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att, på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, säkra kapital för den fortsatta utvecklingen av Bolagets verksamhetsinriktning inom försäljning och installation av solcellsanläggningar och elbilsladdare. Bolaget befinner sig i en expansionsfas och utvärderar kontinuerligt intressanta förvärvsobjekt samtidigt som orderstocken är starkare än någonsin, vilket ställer krav på kapital och finansiell beredskap.

Nyemissionen har tecknats av ett fåtal svenska investerare. Bland investerarna förekommer befintliga aktieägare vars deltagande bedömts vara av stor vikt för genomförande av Nyemissionen på ett framgångsrikt sätt.

Nyemissionen inbringar cirka 5,0 MSEK före emissionskostnader. Teckningskursen i Nyemissionen uppgår till 17,93 SEK per aktie och motsvarar teckningskursen för vederlagsaktierna i förvärvet av Atum Energi, som baserades på den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktier de senaste tjugo handelsdagarna till och med den 18 mars 2022. Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 20,3 procent i förhållande till gårdagens stängningskurs på NGM Nordic SME och cirka 9,2 procent till den volymvägda genomsnittskursen de senaste fem handelsdagarna, vilket av styrelsen bedöms som marknadsmässig.

”Vi är mycket nöjda med att kunna genomföra en lyckad kapitalanskaffning genom vilken vi säkrar medel för att kapitalisera på vår starka orderstock och därmed generera en stark organisk tillväxt vid sidan av vår förvärvsagenda”, kommenterar Mattias Leijon, VD på Sun4Energy Group AB.

Nyemissionen innebär att antalet aktier i Sun4Energy ökar med 278 862, från 4 262 000 till 4 540 862 och att aktiekapitalet ökar med 44 617,92 SEK, från 681 920,00 SEK till 726 537,92 SEK. Nyemissionen innebär vidare en utspädning för Sun4Energys befintliga aktieägare om cirka 6,14 procent.


Rådgivare
Augment Partners AB agerar finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare till Sun4Energy i samband med transaktionen.

Fri rådgivning och offert

Kontakta oss så tar vi fram en komplett offert och lösning anpassat efter ert hus och era behov. Vi utgår från hur mycket solenergi ert hustak kan producera samt hur nuvarande och framtida förbrukning ser ut. Offert och förslag får du givetvis helt utan kostnad!

Kontakta oss