Sun4Energy offentliggör informationsmemorandum inför nyemission av aktier i samband med notering på NGM Nordic SME - Sun4Energy
Sun4Energy logga

4 november, 2021

Sun4Energy offentliggör informationsmemorandum inför nyemission av aktier i samband med notering på NGM Nordic SME

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Sun4Energy Group AB (”Sun4Energy” eller ”Bolaget”), ett tillväxtbolag inom solcellsanläggningar och elbilsladdare, offentliggör härmed memorandumet och priset för erbjudandet inför noteringen på NGM Nordic SME (”Noteringen”). I samband med Noteringen avser Bolaget att genomföra en nyemission av aktier om 14,0 MSEK (”Erbjudandet”) där emissionslikviden avses användas för att genomföra flera förvärv och andra tillväxtsatsningar. Nordic Growth Market NGM AB har bedömt att Sun4Energy uppfyller tillämpliga noteringskrav för NGM Nordic SME och första dag för handel förväntas bli den 26 november 2021 under förutsättning att vissa sedvanliga villkor, däribland spridningskravet, uppfylls. Anmälningsperioden för Erbjudandet inleds imorgon, den 5 november 2021, och pågår till och med den 18 november 2021. Sun4Energy har erhållit teckningsåtaganden om cirka 7,0 MSEK, vilket motsvarar 50 procent av Erbjudandet.

I samband med Noteringen har Sun4Energy upprättat ett informationsmemorandum (”Memorandumet”) avseende Erbjudandet som riktas till institutionella investerare och allmänheten i Sverige. Memorandumet finns tillgängligt på Bolagets hemsida (http://sun4energy.se/), Augment Partners AB:s erbjudandesida (https://offers.augment.se/) och på Aqurat Fondkommission AB:s hemsida (https://www.aqurat.se/).

Erbjudandet i korthet

 • Erbjudandet innefattar en nyemission av högst 1 000 000 aktier. Erbjudandet riktas, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till institutionella investerare och allmänheten i Sverige. Erbjudandet motsvarar en total emissionslikvid om 14,0 MSEK före noterings- och emissionskostnader för Bolaget.
 • Teckningskursen i Erbjudandet är 14 SEK per aktie. Detta motsvarar en pre-money värdering om cirka 45,7 MSEK.
 • Teckningsperioden för Erbjudandet löper från och med den 5 november till och med den 18 november 2021. Styrelsen i Bolaget äger rätt att förlänga teckningsperioden.
 • Teckningsåtaganden om 7,0 MSEK, motsvarande cirka 50 procent av Erbjudandet, har lämnats från befintliga aktieägare och externa ankarinvesterare.
 • Minsta teckningspost uppgår till 400 aktier, motsvarande 5 600 SEK.
 • Sammanlagt är 100 procent av aktierna i Bolaget före Erbjudandet föremål för en lock-up period om tolv eller sex månader från första dag för handel på NGM Nordic SME.

Sun4Energy i korthet

Sun4Energy säljer och installerar solcellsanläggningar och elbilsladdare till privatpersoner, bostads- och hyresrättsföreningar, företag och kommuner. Bolaget sköter samtliga moment internt genom inköp av komponenter, design, sälj, installation, montering och driftsättning. Sun4Energy bidrar till ett hållbart och kostnadseffektivt energianvändande genom att förse kunder med sina produkter och tjänster som bidrar till den nödvändiga energiomställningen i samhället samtidigt som kundernas energikostnader minskas.

Bakgrund och motiv

Sun4Energy står inför en expansiv och aggressiv tillväxtfas med ambitionen att genomföra två till tre förvärv årligen fram till 2025, förstärka organisationen med en ökad satsning på sälj- och grossistverksamhet samt digitala investeringar i syfte att underlätta för Bolagets kunder. Bolagets mål är således att öka den nationella täckningen och bli ett snabbväxande solenergibolag i branscher som befinner sig i en megatrend.

Det förestående Erbjudandet och efterföljande notering på NGM Nordic SME bedöms skapa förutsättningar för Sun4Energy att tillvarata de tillväxtmöjligheter som Bolaget besitter och därmed över tid skapa betydande aktieägarvärden. Vidare innebär en notering att likviditet skapas i aktien och att Bolaget över tid kan tillföras nya aktieägare som stärker Bolaget. Den ökade synligheten som kommer med noteringen genererar en ökad kännedom, och därmed indirekt marknadsföring, för Bolaget och dess produkter och tjänster. Därutöver uppnås en kvalitetsstämpel som är fördelaktig i relationer med kunder, samarbetspartners, leverantörer och andra intressenter.

Mot bakgrund av detta har Bolaget beslutat att genomföra Erbjudandet som vid full teckning tillför Bolaget 14,0 MSEK före noterings- och emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till 1,5 MSEK. Nettolikviden om cirka 12,5 MSEK avses användas till följande ändamål angivna i prioritetsordning och uppskattad omfattning:

 • Förvärv (48 procent, motsvarande cirka 6,0 MSEK).
 • Lager och rörelsekapital (20 procent, motsvarande cirka 2,5 MSEK).
 • Betalning av revers till säljarna av Sun4Energy Stockholm AB (12 procent, motsvarande 1,5 MSEK).
 • Uppbyggnad av säljorganisation och marknadsföring (8 procent, motsvarande cirka 1,0 MSEK).
 • Utökande koncernfunktioner (8 procent, motsvarande cirka 1,0 MSEK).
 • Utveckla DC-laddningsaffären (4 procent, motsvarande cirka 0,5 MSEK).

Mattias Leijon, VD, kommenterar

Vår plan är att växa genom noga genomtänkta förvärv samt genom organisk tillväxt. Syftet med att snabbt öka vår geografiska täckning är att kunna teckna fördelaktiga avtal med rikstäckande kunder som ger oss möjlighet att erbjuda både installation och service över hela landet. Vi ser att en notering av Sun4Energys aktie kommer att stödja och möjliggöra en accelerering av denna tillväxtstrategi.

Preliminär tidsplan

Teckningsperiod 5 november – 18 november 2021
Indikativt offentliggörande av utfall 22 november 2021
Indikativ likviddag 23 november 2021
Indikativ första dag för handel 26 november 2021

Investerarträffar

Bolaget kommer hålla två digitala investerarträffar följande datum och tid:

 • Tisdag den 9 november 2021, kl. 17:00 CEST
 • Tisdag den 16 november 2021, kl. 17:00 CEST

Anmälan sker här.

Rådgivare

Augment Partners AB agerar finansiell rådgivare i samband med Erbjudandet och har även utsetts till Bolagets Mentor i samband med Noteringen. Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare och Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med Erbjudandet.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Sun4Energy eller någon annan, där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt. Erbjudandet riktat till allmänheten i Sverige och utvalda institutionella investerare sker endast genom det investeringsmemorandum som Bolaget offentliggör.

Pressmeddelandet kan innehålla framåtriktade uttalanden som reflekterar Bolagets nuvarande syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Uttryck som exempelvis ”avser”, ”siktar på”, ”förväntar”, ”förutser”, ”kan”, ”uppskattar”, ”planerar”, ”beräknar” och andra uttryck som indikerar eller förutser framtida utveckling eller trender och som inte är baserade på historiska fakta. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och Bolaget lämnar inga garantier för att sådana uttalanden kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Bolaget ansvarar inte heller för den framtida riktigheten i informationen. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i värdepapper i Bolaget och pressmeddelandet utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentlig tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering enligt US Securities Act från 1933, med ändringar (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera något värdepapper i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till någon jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Fri rådgivning och offert

Kontakta oss så tar vi fram en komplett offert och lösning anpassat efter ert hus och era behov. Vi utgår från hur mycket solenergi ert hustak kan producera samt hur nuvarande och framtida förbrukning ser ut. Offert och förslag får du givetvis helt utan kostnad!

Kontakta oss