Sun4Energys erbjudande blev kraftigt övertecknat – handel i aktien väntas inledas på NGM Nordic SME den 26 november - Sun4Energy
Sun4Energy logga

22 november, 2021

Sun4Energys erbjudande blev kraftigt övertecknat – handel i aktien väntas inledas på NGM Nordic SME den 26 november

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Sun4Energy Group AB (”Sun4Energy” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolagets emission av aktier om 14,0 MSEK inför den planerade noteringen på NGM Nordic SME (”Erbjudandet”) tecknades till cirka 322 procent fördelat på cirka 2 000 tecknare. Antalet aktieägare efter Erbjudandet uppgår totalt till cirka 926. Teckningar har erhållits från allmänheten samt från investerare som har lämnat teckningsförbindelser. Totalt tillförs Bolaget 14,0 MSEK före emissionskostnader. Preliminär första handelsdag för Bolagets aktier vid NGM Nordic SME är den 26 november 2021, förutsatt godkänd ansökan.

Erbjudandet i sammanfattning
Sun4Energy har genomfört en emission av aktier inför den planerade noteringen på NGM Nordic SME. Allmänheten och institutionella investerare i Sverige och utomlands erbjöds att teckna högst 1 000 000 aktier till ett pris om 14 SEK per aktie, vilket motsvarar en emissionslikvid om 14,0 MSEK före emissionskostnader. Teckningsperioden i Erbjudandet pågick under perioden 5 november – 18 november 2021. Likviden från Erbjudandet kommer att användas för Sun4Energys planerade expansionsplaner genom förvärv, utökande koncernfunktioner samt andra tillväxtsatsningar som ligger till grund för Bolagets vision – att bli det ledande solcellsbolaget i Sverige inom kvalitet och kundnöjdhet.
 
Slutligt utfall
Det övertecknade Erbjudandet innebär att samtliga 1 000 000 aktier emitteras. Efter registrering av de nya aktierna hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 3 262 000 aktier till
4 262 000 aktier. Aktiekapitalet i Bolaget ökar från 521 920,00 SEK till 681 920,00 SEK.
 
Tilldelning
Beslut om tilldelning av tecknade aktier har skett i enlighet med de principer som angavs i informationsmemorandumet. Totalt har cirka 912 investerare erhållit allokering. Besked om tilldelning av aktier lämnas genom utskick av avräkningsnota. Tilldelade aktier ska betalas enligt instruktioner på avräkningsnotan och senast den dag som anges på avräkningsnotan.
 
Mattias Leijon, VD, kommenterar
”Vi är mycket stolta och glada över att intresset av att vara med på Sun4Energys tillväxtsresa genom vår notering på NGM Nordic SME är så pass stort. En notering av Sun4Energys aktie kommer att stödja och möjliggöra en accelerering av våra tydliga expansionsplaner. Vi ser fram emot att gemensamt med alla nya aktieägare möta denna spännande tillväxtfas.”

Preliminär tidsplan

Avräkningsnotor skickas ut 22 november 2021
Likviddag 23 november 2021
Första dag för handel 26 november 2021

 
Rådgivare
Augment Partners AB agerar finansiell rådgivare i samband med Erbjudandet och har även utsetts till Bolagets Mentor. Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare och Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med Erbjudandet.

Fri rådgivning och offert

Kontakta oss så tar vi fram en komplett offert och lösning anpassat efter ert hus och era behov. Vi utgår från hur mycket solenergi ert hustak kan producera samt hur nuvarande och framtida förbrukning ser ut. Offert och förslag får du givetvis helt utan kostnad!

Kontakta oss