emil, författare på Sun4Energy
Sun4Energy logga

Fjärde kvartalet 2023

Helåret 2023

Efter samgåendet mellan Niutech Group och Sun4Energy Group den 30 november redovisas koncernens siffror med tolv månader för Niutech Group och en månad, december 2023 för Sun4Energy Group. Jämförelsesiffrorna för 2022 avser Niutech Group före samgåendet.

Väsentliga händelser under perioden

Väsentliga händelser efter kvartalet

• Tammp tecknar ettårigt förlängningsavtal med en av Sveriges större telekomoperatörer värt ca 20 MSEK avseende nästa generations 5G-mobilnät.

• Sun4Energy Sweden får en order på 7,5 MSEK från fastighetsutvecklaren DNHAB för batteristödstjänster med option på ytterligare ett batterisystem i samma storlek.

VD har ordet

Bra start för den nya koncernen

Samgåendet mellan Sun4Energy Group och Niutech Group genomfördes i november 2023 genom
att Sun4Energy via en apportemission förvärvade samtliga aktier i Niutech. Affären gjordes därmed utan tagande av förvärvslån, vilket stärker koncernen finansiellt. Samgåendet motiverades av synergier som ökad effektivitet och lönsamhet. Tillsammans ska koncernen möta den växande efterfrågan på grön digital infrastruktur och sträva efter en ledande position inom området.

Detta innebär att räkenskaperna som redovisas i denna kommuniké omfattar tolv månader för Niutech Group koncernen och endast december månad för Sun4Energy Group koncernen. Arbetet med att föra samman de två organisationerna påbörjades direkt efter samgåendet och har fortlöpt väl under december 2023 och de första månaderna 2024.

Grön omställning driver tillväxt

Tillsammans erbjuder koncernens bolag nydanande lösningar inom grön digital infrastruktur, vilka accelererar övergången till effektiva och fossilfria energilösningar samtidigt som kostnaderna för kunden sänks. Erbjudandet omfattar lösningar inom digital infrastruktur, solenergi och elinstallation, vilket gör koncernen till en komplett leverantör inom områdena.

Genom samgåendet finns en stor potential att på sikt addera värden till våra aktieägare såväl som kunder. Koncernens bolag har nu goda möjligheter till utökad exponering mot växande marknader inom projektering och installation av nätdesign, fibernät, mobiltelefoni, el, solenergi och energilagring.

Dessa marknader växer i snabb takt med den gröna omställningen och den fortsatta digitaliseringen av vårt samhälle. Bedömningen är att samgåendet kommer att medföra en starkare finansiell utveckling för koncernens bolag bland annat genom ökad effektivitet och samarbeten mellan bolagen som tillsammans genererar synergier och en högre lönsamhet.

Fjärde kvartalet

Under det fjärde kvartalet uppgick den organiska tillväxten proforma med 26,4 %. Proforma avser sammanlagd omsättning för Sun4Energy Group och Niutech Group inklusive gjorda förvärv i båda koncernerna före samgåendet.

Koncernens redovisade nettoomsättning landade på 103,3 MSEK (63,6). Resultatet (EBITA) landade på 11,0 MSEK (8,9), vilket motsvarar en EBITA-marginal på 10,8 % (13,5 %).

Orderstocken vid kvartalets utgång var 151,7 MSEK.

Likviditeten var vid årsskiftet 22,9 MSEK plus outnyttjad checkkredit på 13,5 MSEK.

Helåret 2023

Omsättningen, efter samgåendet, uppgick till 289,3 MSEK (148,9) och resultatet (EBITA) 18,6 MSEK (10,9). Som ovan nämnts, ingår hela året för Niutech Group och december månad för Sun4Energy Group. Vinstmarginalen (EBITA) uppgick till 6,5 % (7,7 %).

Den sammanlagda omsättningen proforma uppgick till 556 MSEK och den organiska tillväxten proforma uppgick till 71 %.

NY STRATEGI – VÅRA AFFÄRSSEGMENT

Den nya strategin, som beslutades under det fjärde kvartalet 2023, sätter fokus på att uppnå lönsam tillväxt och fortsatta framgångar på marknaden. Det ska göras genom en fortsatt expansion och en aktiv förvärvsagenda. Koncernen planerar också att bredda sin verksamhet och utöka erbjudandet för att attrahera fler kunder och ta nya marknadsandelar. Samtidigt är det viktigt att bibehålla det starka entreprenörsdrivet i dotterbolagen.

Affärssegment: Sol och Energi

Betydande framsteg inom sol och energi

2023 präglades marknaden generellt av god tillväxt för solenergisystem och under det andra halvåret tog marknaden för batterisystem för energilagring ordentlig fart. Under december 2023 och i början på året 2024 har arbetet med att sammanlägga all kompetens inom solenergi och energilagring under ett och samma tak varit i fokus. Trots att det bara har gått ett par månader sedan samgåendet, kan betydande framsteg i den dagliga verksamheten konstateras. Med fokus på sälj mot både privata och kommersiella kunder, centrala inköp och logistik vid anläggningen i Örebro tillsammans med lokala installationsteams ute i landet, från Sjöbo i söder till Kramfors i norr, är vår bedömning, dels att försäljningen fortsätter att öka, dels att vi varje dag kan leverera och färdigställa installationer hos våra kunder.

God orderingång och lönsam tillväxt

I början på 2024, har verksamheten strukturerats i tre tydliga kundkategorier; privat försäljning av sol- och batterisystem, kommersiell försäljning av batterisystem samt kommersiell försäljning av solenergisystem. Detta ger möjligheten att nyttja den spetskompetens som finns i koncernen, samtidigt som de olika kundernas behov och krav kan tillgodoses och hanteras på ett effektivt sätt. En god orderingång av nya affärer inom de kommersiella områdena noteras samtidigt som privata kunder även fortsättningsvis kommer att vara en betydande del av vår tillväxt.

För helåret 2023 uppgick omsättningen för segmentet proforma till 365 miljoner kronor, vilket motsvarar en organisk tillväxt proforma på 82 %. Orderstocken vid årsskiftet var 83 MSEK, vilket bådar gott inför starten av 2024.

Affärssegment: Grön Digital Infrastruktur

Förvärv inom grön digital infrastruktur

Niutech-koncernen har under de senaste åren förvärvat och förädlat bolag inom grön digital infrastruktur, vilket omfattar nätdesign, fibernät, mobiltelefoni, el, solenergi och energilagring. De senare delsegmenten är nu en del av det ovan beskrivna affärssegmentet för sol och energi.

Under 2023 har marknaden för nya investeringar i fibernät visat en viss återhållsamhet medan behovet varit fortsatt stort för den fortsatta utbyggnaden av nästa generations 5G mobilnät. Behovet av uppgraderingar av kontors- och boendemiljöer i större fastigheter fortsätter och är nödvändiga för att möjliggöra omställningen till modernare, grönare och energisnålare inomhusmiljöer. Till exempel levererar koncernens elbolag nya lösningar för samhällets fortsatta elektrifiering genom omställningen till LED belysning och laddning av elbilar. Omställningen fortsätter i rask takt trots minskad nybyggnation på marknaden.

God tillväxt

För helåret 2023 landade omsättningen för affärssegmentet för grön digital infrastruktur på 200,3 MSEK, vilket motsvarar en organisk tillväxt proforma på 7,3 %. Värdet av orderstocken var vid årsskiftet 68,7 MSEK, vilket indikerar en fortsatt god tillväxt under de kommande kvartalen.

UTSIKTER

Koncernens dotterbolag har mångåriga erfarenheter i sina respektive branscher. De har varit med och kommer att vara med att bidra till utvecklingen samt den fortsatta tillväxtresan som sker inom grön digital infrastruktur i samhället. Kombinationen av specialistkompetenser och samarbeten mellan dotterbolagen gör att de kan designa, leverera och installera både mindre och större installationer med korta ledtider och hög kvalitet, vilket är viktiga faktorer på snabbt växande marknader.

Samgåendet driver utveckling

Genom samgåendet mellan koncernerna uppnås en större bredd och ett utökat erbjudande till marknaden. Därigenom kommer dotterbolagen aktivt att kunna driva på utvecklingen. Den fortsatta expansionen kommer att ske både organiskt och med en fortsatt förvärvsagenda.

Snabbare och effektivare organisation

På kortare sikt, under de kommande kvartalen, kommer arbetet efter samgåendet att fortsätta. Till exempel minskas antalet lokala kontor från 15 till 10 inom affärssegmentet för sol och energi. Detta för att samutnyttja resurser inom planering, projektering, inköp, montering och anslutning. Vår bedömning är att affärssegmentet genom dessa förbättringar blir både snabbare och effektivare, vilket våra kunder värderar högt. Utöver detta förväntas samgåendet medföra ytterligare finansiella synergier bland annat genom samarbeten mellan våra bolag och därmed en förbättrad lönsamhet.

En central del i koncernen framöver är att vi fortsätter att jobba på ett säkert och strukturerat sätt med hög kvalitet samtidigt som vi bibehåller det starka entreprenörsdrivet i våra dotterbolag.

Under det första halvåret 2024 planerar vi att ta fram och presentera nya finansiella mål och hållbarhetsmål för den fortsatta tillväxtresan under de kommande åren.

Avslutningsvis, vill jag tacka samtliga medarbetare och våra aktieägare för förtroendet och ser framemot ett spännande och givande år 2024!

Klas Zetterman,

VD och Koncernchef, Sun4Energy Group

Fri rådgivning och offert

Kontakta oss så tar vi fram en komplett offert och lösning, helt utan kostnad. Lösningen är anpassad efter ditt hus och dina behov. Vi utgår från hur mycket solenergi ditt tak kan producera och hur både din nuvarande och framtida förbrukning ser ut.

Kontakta oss
Jag är intresserad av

Var vänlig och välj ett alternativ du vill ha fri offert för.

Var vänlig och fyll i ditt namn.

Var vänlig och fyll i ditt mobilnummer.

Var vänlig fyll i din e-post.

Var vänlig och fyll i din adress.

Var vänlig och fyll i ditt postnummer.

Var vänlig och fyll i din ort.

Passa på - paketpris på solceller!

Nu är det ännu enklare att komma igång med solceller till din villa. Med våra villapaket kan du spara upp till 25.000 kr per år.

Läs mer