Sun4Energy logga

Integritetspolicy

Sun4Energy Group AB inkl dess dotterbolag (nedan gemensamt benämnt ”Sun4Energy”) värnar om skyddet av den personliga integriteten och tillhandahåller dessa riktlinjer för att informera dig om bl.a. Sun4Energy:s personuppgiftsbehandling vid kunders köp av Sun4Energy:s produkter och tjänster, vid Sun4Energy köp av leverantörernas produkter och tjänster, vid Sun4Energy:s direktmarknadsföring till personer och företag samt vid besök i Sun4Energy:s lokaler (gemensamt benämnt ”Tjänst”, ”Tjänster”, ”Tjänsterna”).  Observera att dessa riktlinjer gäller oavsett om du använder en dator, mobiltelefon, surfplatta eller någon annan enhet för att få åtkomst till Sun4Energy Tjänster. 

1. Vem samlar in dina Personuppgifter?

1.1 Sun4Energy Group AB, org nr: 559268-2255, (inklusive dess dotterbolag), Skjutbanevägen 11, 702 69 Örebro (gemensamt benämnt ”Sun4Energy”) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom ramen för dessa riktlinjer. Sun4Energy behandlar dina personuppgifter i enlighet med de regler som vid var tid gäller för sådan personuppgiftsbehandling. 

1.2 Dessa riktlinjer för personuppgiftsbehandling gäller för all Sun4Energy:s behandling av dina personuppgifter. 

2. Vad är personuppgifter?

2.1 De personuppgifter som omfattas av dessa riktlinjer är de uppgifter som du uppger till Sun4Energy i samband med tillhandahållandet och användningen av Tjänsterna såsom t.ex. Ditt namn, e-postadress, adress, telefonnummer, din arbetsgivare, IP-nummer på din tekniska mottagarutrustning, din betalningsinformation, ditt kundnummer, ditt beställningsnummer samt eventuellt ytterligare information som du förser Sun4Energy med i anslutning till användandet av Tjänsterna som kan kopplas till dig som en fysik person (gemensamt benämnt ”Personuppgifter”, ”Personuppgifterna”). 

2.2 Som personuppgifter anses inte information som inte möjliggör en direkt eller indirekt association med dig.

3. Vilken typ av data samlar Sun4Energy in, behandlar och använder och till vilket ändamål?

3.1 Sun4Energy samlar in, registrerar, behandlar och lagrar följande Personuppgifter i strukturerat material (ex. i databaser, ärendehanteringssystem) och i ostrukturerat material (ex. på webbsidor, i e-mail, sociala medier, artiklar) samt i elektronisk form och i pappersform för nedan beskrivna situationer och för följande ändamål:

3.1.1 Vid köp av Sun4Energy produkter och tjänster kan insamling, registrering, bearbetning och lagring ske av kundens följande Personuppgifter: Ditt namn, telefonnummer, personnummer, e-postadress, företagsnamn, adress, postnummer, ort, fakturaadress, beställningsnummer, bokningsnummer, referens, kundnummer, organisationsnummer, IP-nummer med ändamålet att uppfylla avtalet som vi ingått med dig som Kund och tillhandahålla en tjänst eller produkt som du begär, för att fullgöra vår skyldighet enligt lag eller annan författning, för fakturerings-, betalnings- och bokföringsändamål, för marknadsföringsändamål, för reklamationshantering, för kundservice, säkerhets, sekretess- och administrationsfrågor, kvalitetsarbete, affärsutveckling (för att bestämma hur vi internt ska analysera, utvärdera, vidareutveckla, och prioritera bland våra produkter och tjänster) verifikation för din beställning av tjänsterna och produkterna, för bl.a. kund- och marknadsanalyser (för att kartlägga och analysera vilka våra kunder är, hur marknaden för våra tjänster ser ut och för att vi ska kunna skicka erbjudanden till specifika kundgrupper) samt för statistiska ändamål (för att få bättre kunskap om hur Kunderna utnyttjar Sun4Energy tjänster och produkter).

3.1.2 Vid Sun4Energy:s köp av leverantörers produkter och tjänster kan insamling, registrering, lagring och bearbetning ske av leverantörens följande Personuppgifter: Ditt namn, e-postadress, telefonnummer, titel, företagsnamnet, adress, org nr, kontonummer, faktureringsinformation (ex. kreditkortsnummer) och IP-nummer med ändamålet att uppfylla avtalet som Sun4Energy ingått med dig, för att fullgöra Sun4Energy skyldighet enligt lag eller annan författning, för betalning och bokföringsändamål, för kvalitetsarbete, för marknadsföringsändamål, för reklamationshantering, för säkerhets, sekretess- och för administrationsfrågor.

3.1.3 Vid registrering på Sun4Energy.se för att kunna nyttja Sun4Energy:s tjänster och funktioner på Sun4Energy.se sker insamling, registrering, lagring och bearbetning av besökarens följande personuppgifter: Ditt namn, företags namn, titel, e-post, telefonnummer, adress, postnummer, ort, IP-nummer med ändamålet att registrera dig och tillhandahålla den tjänsten eller du begär eller funktionen du vill nyttja, för att fullgöra vår skyldighet enligt lag eller annan författning, för fakturering, betalning och bokföringsändamål, marknadsföringsändamål, för säkerhets, sekretess- och för administrationsfrågor samt för statistiska ändamål. 

3.1.4 Inför Sun4Energy:s direktmarknadsföring till företag har Sun4Energy insamlat, lagrat och bearbetat följande personuppgifter: namn, adress, postnummer, ort, e-post, IP nummer för marknadsföringsändamål, för säkerhets, sekretess och för administrationsfrågor samt för statistiska ändamål. 

3.1.5 Vid besök i Sun4Energy lokaler sker insamling, lagring och bearbetning av besökarens följande personuppgifter: Ditt namn, arbetsgivare och besöksnummer med ändamålet att registrera dig och anmäla dig till den person som du ska besöka hos Sun4Energy, för administrationsändamål, för marknadsförings-ändamål och för säkerhetsändamål. 

Information om din användning av Tjänsterna

Förutom informationen som du tillhandahåller till Sun4Energy kan vi även samla in information om din användning av våra Tjänster på din enhet på andra sätt. Vi kan t.ex. samla in:

Logginformation

T.ex. data för statistikändamål genom tjänsten Google Analytics såsom ex. när och hur länge du använder Tjänsten, söktermer som du anger via tjänsterna, och all information som finns lagrad i cookies som vi har placerat på din enhet med ändamålet att underlätta funktionaliteten på webbsidorna. 

Platsinformation

Vid användandet av tjänsten Google Analytics hämtas IP adressens region och land in för statistikändamål.

Annan information

Annan information om din användning av Tjänsten, såsom de program du använder, de webbplatser du besöker och hur du interagerar med innehåll som erbjuds via en Tjänst med ändamålet att utveckla våra Tjänster och för att bestämma hur vi internt ska vidareutveckla och prioritera bland våra Tjänster. 

3.3 Information från tredje part källor

Sun4Energy kan ta emot information om dig från offentliga och privata aktörer (i enlighet med lagar och bestämmelser) vilket vi kan kombinera med annan information som vi tar emot från eller om dig. Sun4Energy kan även ta emot information om dig från sociala nätverkstjänster från tredje part när du väljer att ansluta dig till sådana tjänster. 

4. Hur länge sparar Sun4Energy dina personuppgifter?

Sun4Energy kommer bara att spara dina Personuppgifter så länge som vi behöver för att kunna tillhandahålla våra Tjänster och inte längre än vad som är tillåtet enligt Datainspektionens riktlinjer och praxis avseende lagring- och gallring av personuppgifter eller vad som framgår av eventuell laglig skyldighet att spara informationen under en längre tid enligt gällande personuppgiftsregelverk. 

5. Sker överföring av dina personuppgifter till tredje part?

5.1 En del av Sun4Energy:s servrar finns inom vårt nätverk och står i datahallar hos en leverantör till oss. Sun4Energy har även en del av sina servrar i molnet genom en molntjänst från tredje part. Genom att du använder Tjänsterna specificerade i punkterna 3.1.1 – 3.1.5 kan dina personuppgifter komma att samlas in, behandlas, lagras och överföras till Sun4Energy:s samarbetspartners, leverantörer (ex. personuppgiftsbiträden och dess underbiträden som behandlar personuppgifter för Sun4Energy räkning), banker, försäkringskassan, myndigheter och organisationer både inom och utanför EU, inklusive USA, för de ändamål som uppges i punkterna 3.1.1 – 3.1.5 ovan. Sun4Energy kan även vidarebefordra dina personuppgifter till andra parter för att följa lagen eller rätta oss efter obligatoriska rättsliga processer, för att verifiera eller upprätthålla de riktlinjer och policys som styr våra Tjänster samt för att skydda Sun4Energy:s och/eller våra affärspartners och/eller kunders rättigheter, äganderätt och säkerheter. Sun4Energy kan även dela information om dig med tredje parter när du godkänner eller begär att sådan information delas. 

Sun4Energy säkerställer alltid att en adekvat skyddsnivå enligt gällande personuppgiftslagstiftning uppfylls vid en sådan överföring av personuppgifterna till en annan organisation och/eller till ett annat land. I den mån Sun4Energy överför personuppgifter till ett land utanför EU som enligt EU-kommissionen inte uppnår adekvat skyddsnivå kommer Sun4Energy att tillse att överföringen är föremål för tillämpliga modellklausuler eller standardbestämmelser för säkerhetshantering som antagits av EU-kommissionen, Datainspektionen eller annan lämplig myndighet. Desamma gäller i tillämpliga fall överföring till eventuella personuppgiftsbiträden, som på uppdrag av Sun4Energy hanterar personuppgifter för de syften som framgår av dessa villkor. 

5.2 Sun4Energy har vidare rätt att lämna ut dina personuppgifter innan ett avtal slutits till kreditupplysningsföretag för att verifiera din kreditvärdighet.

5.3 Överföring av information kan t.ex. komma att ske genom internetbaserad teknik. Anonymiserade och aggregerade data (t.ex. köpstatistik) kan tillhandahållas tredje parter. 

5.4 Sun4Energy kan genom direktreklam komma att använda information om dig som vi samlar in för att ge dig information om kampanjer, specialerbjudanden och annan information om våra produkter och tjänster. Sådan information kommer att tillhandahållas i enlighet med tillämplig lagstiftning. Detta innebär exempelvis att vi endast kan skicka direktreklam till dig via e-post eller textmeddelande efter att du har givit ditt aktiva samtycke till detta eller i vissa fall baserat på den befintliga avtalsrelationen. Ditt skriftliga samtycke erhålls normalt i samband med att du använder våra tjänster genom att kryssa för en ruta, men vi kan också erhålla ditt samtycke i andra situationer. du när som helt informera oss via e-post till info@sun4energy.se att du inte längre vill få direktreklam från oss. Om du drar tillbaka ditt samtycke till att få direktreklam kommer vi dock inte att ta bort all din information från våra databaser.

6. Cookies

En cookie är en textfil som skickas ifrån en websida till din dator där den lagras antingen i minnet (session-cookies) eller som en liten textfil (permanenta cookies). Permanenta cookies används vid vissa tillfällen där Sun4Energy valt att föra statistik på vissa produkter. Session-cookies kan användas när du surfar runt hos oss på vår hemsida. De sistnämnda raderas ur minnet när du stänger din webbläsare. Genom att använda webbplatsen www.sun4energy.se accepterar du användandet av cookies.

7. Säkerhet 

7.1 Med undantag för vad som anges i dessa riktlinjer kommer Sun4Energy inte att överföra dina Personuppgifter till tredje part.

7.2 Sun4Energy upprätthåller strikta fysiska, elektroniska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda dina Personuppgifter i god förenlighet med tillämpliga regler. Detta innebär att vi regelbundet ser över våra säkerhets- och gallringsrutiner avseenden personuppgiftsbehandlingen. 

8. Vem ansvarar för information som du lämnar till tredje part, användning av sociala medier etc?

8.1 Den information som du väljer att lämna ut till tredje part omfattas inte av Sun4Energy riktlinjer för personuppgiftsbehandling. Du ansvarar själv för sådan information som du lämnar ut till tredje part t.ex. Linkedin, Facebook och Twitter. 

8.2 Vissa av Sun4Energy:s Tjänster kan nås via tjänster och plattformar som drivs av tredje part såsom t.ex. Facebook, Instagram, Twitter och Linkedin.  Du bör vara medveten om att Sun4Energy inte har någon kontroll och inte heller något ansvar för behandlingen av personuppgifter som utförs av sådan tredje part. Sun4Energy:s Tjänster kan även innehålla länkar till tredjepartstjänster eller webbplatser. Om du använder sådana länkar lämnar du Sun4Energy:s Tjänster. Sun4Energy har ingen kontroll över sådana tredjepartstjänster eller webbplatser (eller dess innehåll), och har heller inte något som helst ansvar för dessa. 

8.3 Sun4Energy kan tillhandahålla funktioner som låter dig dela information i dina sociala nätverk och interagera med oss.

9. Din rätt att återkalla samtycke

9.1 Har du lämnat ditt samtycke till Sun4Energy personuppgiftsbehandling har du rätt att när som helst återkalla lämnat samtycke (dock inte retroaktivt) till behandling av dina Personuppgifter. I detta syfte är det tillräckligt att skicka en e-post till: info@sun4energy.se

9.2 Du kan också meddela oss om att du inte längre önskar få direktmarknadsföring, brevutskickskampanjer och liknande syften, när som helst med direkt effekt utan att påkalla någon särskild orsak eller hänsyn till viss uppsägningstid. Adressera ditt återtagande via e-post till: info@sun4energy.se

9.3 Efter att du har återkallat ditt samtycke, kommer Sun4Energy bara att använda de uppgifter som måste behandlas för att tillhandahålla Tjänsterna och vi kommer att avstå ifrån all övrig behandling.

9.4 Du har också rätt att begära efter att vi tar bort alla personuppgifter som kan härledas till dig som fysisk person genom att förstöra dessa eller avidentifiera dem.

10. Ändringar i dessa riktlinjer

Sun4Energy förbehåller sig rätten att från tid till annan ändra dessa riktlinjer för personuppgiftsbehandling.

11. Dina rättigheter 

Du kan när som helst, utan kostnad, få information om de personuppgifter om dig som Sun4Energy har sparade. Om någon uppgift är felaktig kan du bara be oss ändra dina personuppgifter. Vänligen låt oss även veta om det skett någon förändring i dina Personuppgifter. Du kan också be oss att radera, förstöra eller avidentifiera dina personuppgifter. Du har även rätt att få dina personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig, sk. dataportabilitet. Du har även rätt att be oss begränsa behandlingen av dina personuppgifter eller göra invändningar mot Sun4Energy personuppgiftsbehandling. Förfrågan om ändring, begränsning, invändning, borttagande, dataportabilitet, information om Sun4Energy personuppgiftsbehandling, funderingar, klagomål och förslag avseende datasäkerhet skall skickas till: Sun4Energy Group AB, Skjutbanevägen 11, 703 69 Örebro eller via e-post till: info@sun4energy.se. Du har också rätt och möjlighet att vända dig med klagomål till Datainspektionen http://www.datainspektionen.se/om-oss/kontakta-oss/ avseende hanteringen av dina personuppgifter.

Sun4Energy Group AB

Postadress: Skjutbanevägen 11
703 69 Örebro
www.sun4energy.se
info@sun4energy.se
Orr.nr: 559268–2255

Beställ en kostnadsfri offert!

Vi hjälper dig att hitta den bästa lösningen anpassad för ditt hus och dina behov!

Jag är intresserad av

Var vänlig och välj ett alternativ du vill ha fri offert för.

Var vänlig och fyll i ditt namn.

Var vänlig och fyll i ditt mobilnummer.

Var vänlig fyll i din e-post.

Var vänlig och fyll i din adress.

Var vänlig och fyll i ditt postnummer.

Var vänlig och fyll i din ort.

Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.

Fri rådgivning och offert

Kontakta oss så tar vi fram en komplett offert och lösning, helt utan kostnad. Lösningen är anpassad efter ditt hus och dina behov. Vi utgår från hur mycket solenergi ditt tak kan producera och hur både din nuvarande och framtida förbrukning ser ut.

Kontakta oss
Jag är intresserad av

Var vänlig och välj ett alternativ du vill ha fri offert för.

Var vänlig och fyll i ditt namn.

Var vänlig och fyll i ditt mobilnummer.

Var vänlig fyll i din e-post.

Var vänlig och fyll i din adress.

Var vänlig och fyll i ditt postnummer.

Var vänlig och fyll i din ort.

Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.